បងប្អូនដែលបានទិញ Accounts ពីវែបសាយខ្ញុំទៅឆែក Live UID ហើយបើសិនជាខូចខ្ញុំដូរថ្មីជូនវិញ 100%